Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Aarnink auto´s verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·      Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

·      Het aangaan van overeenkomsten

·      Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag

·      Administratieve doeleinden

·      Het communiceren van informatie of uitnodigingen aangaande het voertuig              

  Grondslag voor deze persoonsgegevens komt voort uit één van onderstaande grondslagen:

  • Toestemming
  • Uitvoering van een opdracht
  • Wettelijke verplichting
  • Vervulling van een taak van algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang van Aarnink auto´s of een derde

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aarnink auto´s de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·     Voornaam;

·     Tussenvoegsel;

·     Achternaam;

·     (Zakelijk) Telefoonnummer;

·     (Zakelijk) E-mailadres;

·     Geslacht.

·     Chassisnummer en model van uw voertuig

·     Technische gegevens van uw voertuig

·     Kenteken van uw voertuig

·     Onderhoudshistorie van uw voertuig

·     Eigendomshistorie van uw voertuig

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij Aarnink auto´s, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. Tevens bewaren we de gegevens van het voertuig in het belang van de onderhoudshistorie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·       Op naam zetten van het voertuig

·       Pechonderwegservice pas

·       ICT

·       Aanvraag van financiering/verzekering

·       Administratie


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Aarnink auto´s bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

·       Gegevens zoals een kopie van uw rijbewijs en identiteitsbewijs zullen niet worden opgeslagen

·       Na gebruik zullen wij ervoor zorgdragen dat deze kopieën zorgvuldig en volgens de richtlijnen worden vernietigd

·       Onze ICT-omgeving waarin uw gegevens zijn opgeslagen zijn goed beveiligd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!